Välfärdsområdesvalet

Varför är jag just din kandidat? Du hittar på denna sida mina tankar om välfärdsområdens uppgift i Östra Nyland samt lite åsikter. Dessutom har jag fyllt i alla de vanliga valmaskinerna så du kan testa någon för att se vad jag tycker. Man kan dessutom vara i kontakt med mig ifall det är något speciellt du vill jag ska lyfta upp eller något som jag inte skrivit om. Jag hoppas jag är värd din röst!

Bättre vård för alla östnylänningar!

Hej,

Mitt namn är Christoffer Hällfors och jag ställer upp i Välfärdsområdesvalet i Östra Nylands välfärdsområde. Valet ordnas första gången och man kan förhandsrösta 12-18.1 medan valdagen är 23.1.2022. Jag hoppas du kan tänka dig att rösta lägga din röst på mig.

Jag är 35 år gammal politices magister som bor i Sibbo med fru, dotter och hund. Jag är en östnylänning i hjärta och själ. Född och uppvuxen i Lappträsk och flyttat till Sibbo år 2020. Jag har varit föreningsaktiv och samhälleligt aktiv hela mitt liv. Jag har varit över 10 år med i kommunalpolitik med start redan år 2004 och har studerat offentlig förvaltning som långt biämne. Jag var kommunstyrelsens ordförande 2017-2020 i Lappträsk. Jag har en bra förmåga att förstå förvaltning och utveckla samt förbättra.

Östra Nyland is back!

Jag är också en som starkt under den tiden jag varit med i politiken jobbat för Östra Nyland. Jag har påverkat i Nylands förbund för att vägarna och tågbanan togs aktivt med i landskapsplanen och har också i alla fall då det funnits möjlighet försökt utveckla min egen hemkommun men också Östra Nyland som landskap. Jag var en av de som motvilligt lade ner Östra Nylands förbund i tiderna och är glad att det nu finns en möjlighet att samarbeta kring åtminstone social- och hälsovården samt räddningstjänsterna i Östra Nyland. Östra Nyland is back! Denna modell är mycket bättre än att vi skulle varit en liten del i det stora Nyland, ifall den förra regeringens modell skulle förverkligats. Det ändå sagt att denna modell inte är perfekt.

Under min tid inom kommunalpolitiken har jag fått vara med och besluta om social- och hälsovårdstjänster samt räddgningstjänster och har haft med dessa att göra nog under hela min karriär. Dessa har hört till kommunernas viktigaste uppgifter, vilket gör att de kommer att vara viktiga också inom det nya området. För kommunerna så kommer utmaningen att vara att släppa tag om tjänsterna och för välfärdsområdena kommer utmaningen att producera tjänsterna så bra att kommunerna och invånarna litar på att det blir skött och att ingen börjar dra för mycket ”hemåt”.

Det finns en hel del att utveckla inom välfärdsområdet gällande social- och hälsovården, men det måste ske utvecklingen och inte avveckling.

Det är ändå viktigt att själva social- och hälsovårdsreformen inte ska synas för invånaren, utan att all service fås på ett bra sätt även i fortsättningen. Det finns en hel del att utveckla inom välfärdsområdet gällande social- och hälsovården, men det måste ske utvecklingen och inte avveckling. Det är en farhåga för speciellt de mindre kommunerna i området att den lilla service man hittills haft flyttas till de större centrumen, vilket i Östra Nylands fall skulle betyda Borgå. Detta får inte hända! Det finns mycket service som ska i framtiden fortfrande vara närservice. Jag anser att vi bra kan utveckla tjänster nära människan, i alla fall de vanligaste hälsovårdstjänsterna som används ofta ska finnas nära dig. Specialtjänster som används mer sällan kan eventuellt centreras. Med tanke på dagens klimatmål och även samhällsekonomiskt så är det inte förnuftigt att t.ex. Lappträskborna, Liljendalborna, Mörskomborna eller Paipisborna ska åka in till Borgå för lätt hälsovård som kunde produceras närmare människan. Varför ha t.ex. 50 personer att åka en väg istället för att ha de 1-3 personer som ger vården att åka närmare de som behöver vården.

Vården ska finnas nära dig

Det viktigaste som jag ser det är att utveckla servicen. Det finns i dagens läge möjligheter att digitalt ta emot och vårda patienter. Det är ett viktigt steg för att du inte ska behöva röra på dig när du är sjuk utan läkaren kan ”besöka” dig hemma genom tekniken. Detta ska förstås användas endast till såna som är bekväma med tekniken. Vården ska passa patienten. Ifall du inte är bekväm med tekniken så är det mer stress att göra det denna väg. En annan intressant utveckling är rörliga mottagningsrum, som borde utvecklas mer. Det handlar t.ex. om en bil som kan komma till din hemby närmare invånare och samtidigt göra vissa lättare vårdingrepp samt vårbedömningar. Vården ska finnas nära dig.

Utöver dessa allmänna punkter i inledningen så finns det några specifika punkter jag vill lyfta upp i valet.

Äldrevården

Äldrevården är en sektor som jag fick vara med och utveckla i Lappträsk då jag var kommunstyrelsens ordförande. Vi utvecklade den människoorienterat, vilket betyder att vi utgick från människan när vi utvecklade äldrevården, både den geriatriska vården men också när vi utformade hemtjänst, serviceboende samt effektiverat serviceboende. Det är viktigt för mig att mänskorna ska få bo hemma så länge dom vill och känner sig trygga där. Sen när det händer att man inte mera känner sig trygg hemma så ska det finnas plats på serviceboenden var du kan igen känna dig som hemma och trygg. För vissa sker förändringarna stegvis och för andra går det snabbare. Det är viktigt ändå att servicen finns där när den behövs. Sen tycker jag det är viktigt att det ska finnas serviceboenden nära dig, också på de mindre orterna. Ifall du har hela ditt liv bott på ett ställe så kan det inte vara så att du ska tvingas flytta bort under dina sista år, till en annan ort för att det inte finns service nära.

Närservice

Det finns många tjänster och service inom välfärdsområde som vi bör försöka producera nära dig. Det är inte ändamålsenligt att man för vissa återkommande tjänster inom social- och hälsovården ska behöva resa timtal för att få sin service. Vi ska sträva att även i framtiden ha en servicepunkt för hälsovården i alla kommuner i Östra Nyland. Dessutom bör vi känna till våra invånare och se genom den information vi har vilka tjänster som behövs mest på vilka orter och försöka på det viset erbjuda rätt service på rätt plats i rätt tid. Vi kan t.ex. öppna tillfälliga servicepunkter för att sköta om invånarna lokalt i byarna. Detta handlar också utvecklingen om. Det är viktigt att vi ska kunna producera de normala tjänsterna men för att vi ska klara av framtidens utmaningar så måste vi också få in lite nytänk i serviceproduktionen. Vi ska även i fortsättningen erbjuda familjerådgivning som närservice. Vi ska även i fortsättningen erbjuda tandvård som närservice. Vi ska även i fortsättning erbjuda bashälsovård som närservice. Vi ska även i fortsättningen erbjuda skolhälsovården som närservice.

Skolhälsovården

Skolhälsovården och skolkuratorerna flyttar i social- och hälsovårdsreformen också till välfärdsområdena. Det är viktigt att vi i välfärdsområdet är väldigt nogranna att denna kontakt mellan välfärdsområdets personal inom skolhälsovården och kommunernas bildningspersonal funkar. Vi ser redan idag att våra ungdomar i skolorna mår sämre och sämre och pressen i skolorna är värre och värre. Coronapandemin har förvärrat situationen ännu värre då det funnits en massa distansundervisning som säkert funkat för en del, men inte för alla. Det är viktigt att integrationen mellan skolan och skolhälsovården fungerar. Skolhälsovårdarna och skolkuratorerna måste vara en aktiv del av skolan och kunna stöda skolan i det förebyggande arbete mot t.ex. skolmobbning men också utanförskap. Varje ungdom som faller utanför samhället står oss dyrt som samhälle men för individen och familjerna är det ännu dyrare. Det är viktigt att vi ser till att denna koppling fungerar!

Räddningstjänsterna

Räddningstjänsterna, alltså brandkårerna och ambulanserna, är en mycket viktig del av social- och hälsovårdsreformen som lite vill falla i skymundan. I Östra Nyland är räddningstjänsterna speciellt viktiga då vi har raffinaderiet vid Sköldvik i Borgå men också kärnkraftverket vid Hästholmen i Lovisa, dessa är ställen där det kan ske storolyckor. Utöver dessa risker så har vi dessutom riksväg 6 och riksväg 7 som löper igenom området. Det är viktigt att räddningstjänsterna gör ett förebyggande arbete för storolyckor och har en beredskap att sköta om ifall en olycka är framme. Räddningstjänsterna har till uppgift att förebygga olyckor, upprätthålla beredskap samt vid behov sköta släcknings- och räddningsuppdrag. Med räddningstjänsterna så är det ändå lite så att man hoppas att man inte ska behöva dom, och ifall man behöver dom så ska de vara snabbt på plats. Därför är det viktigt att räddningstjänsterna även i framtiden har bra med resurser och kan upprätthålla beredskapen att snabbt komma på plats i hela området Östra Nyland. Det ska finnas brandkårer, avtalsbrandkårer och ambulanser så hjälpen finns tillhands när den behövs över hela Östra Nyland. Vi ska även se till att vi i framtiden också har frivilliga brandkårister som kompletterar där det behövs. Det är viktigt att brandstationerna i området är i gott skick och ändamålsenliga.

Socialservice

Socialservie är en del som lätt glöms bort i reformen. Man pratar mycket om kostnaderna för hälsovården och för räddningstjänsterna men socialservicens kostnader vill lite falla i skymundan. Mycket av det arbete som görs på den sociala sidan är förebyggande arbete och vårdande arbete. Socialservice innefattar socialt arbete, social handledning, social rehabilitering, familjearbete, hemservice, hemvård, boendeservice, service på en institution, service som stöder rörlighet, alkohol- och drogarbete, mentalvårdsarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, övervakning av umgänge mellan barn och förälder samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd. Det betyder att det är mycket av den service som ges i förebyggande syfte för att undvika att invånarna hamnar på sjukhus. Dessa är en viktig del av reformen och behöver också sin del av resurserna. Om vi sparar i dessa tjänster så kommer vi att få en dyrare räkning senare i sjukvården.